EurosEuropeiska kommissionen har nu lanserat Europa 2020-strategin som ska ta Europa ur krisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa årtionde. Kommissionen anger tre centrala drivkrafter för tillväxt: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.
Regeringen har beslutat att ge Svenska ESF-rådet fortsatt förtroende att förvalta Europeiska socialfonden nästa programperiod 2014-2020. I uppdraget ingår även att tillsammans med Tillväxtverket förbereda för målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning inom EU:s sammanhållningspolitik. Samtidigt har Tillväxtverket fått regeringens uppdrag att vara förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen, ett nationellt regionalfondsprogram och för det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak även i nästa programperiod, 2014 – 2020. Programinnehållet handlar främst om genomförande av programmet, dess uppföljning och utvärderingssystem genom indikatorer och horisontella mål och med en stark regional profil. Frågor som väcks är:

  • Hur ser berörda myndigheter och organisationer på EU:s nya strukturfonder
  • Vad har vi lärt oss av den gångna perioden när det gäller resultat och effekter
  • Är EU:s strukturfonder effektiva förändringsverktyg eller en kolossal papperstiger?
  • Hur fördelas inflytande mellan parter och aktörer, forskare, konsulter och eldsjälar?
  • Vad är den sammantagna samhällseffekten av dessa stora investeringar?

Medverkar i Träffpunkt Europa gör Göran Brulin, professor och forskningsstrateg, Tillväxtverket och Sven Jansson, utvärderare, Svenska ESF-Rådet.
Samtalsledare är Ulf Westerberg, styrelseledamot i Europarörelsen och tidigare statssekreterare och generaldirektör.

Tid: 10 oktober, 2013  kl. 18.00 − 19.30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med mingel.
Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 8 oktober.