Europarörelsen har ny styrelse

Föreningen hade årsmöte den 15 mars. Då valdes en ny styrelse med Ingemar Färm som ordförande. Till ordinarie ledamöter valdes Bo Andersson, Ewa Hedlund, Kenneth Abrahamsson, och Anna Karin Florén. Till suppleanter valdes André Anwar och Safa Gürsoy.

Seminarieverksamheten är kärnan i Europarörelsens aktiviteter. Syftet är att spegla förändringar i Europa när det gäller kultur, bildning, medier, demokrati och sociala frågor och ekonomi. Den avgående styrelsen har återkommande diskuterat möjligheterna att nå ut till nya grupper.  En annan utmaning för framtiden är behovet av att vidga medlemsstocken; under 2011 fanns 62 medlemmar mot 58 år 2010. Ett stort arbete har också lagts ned på att utveckla hemsidan.En utmaning för den nya styrelsen är att tydligare ta rollen som Europarörelsen i Sverige, något som den avgående styrelsen diskuterat formerna för. Den pågående omvandlingen i Europa med fortsatt ekonomisk kris, migration och åldrande, diskriminering, xenofobi och inskränkt yttrandefrihet aktualiserar många teman för det kommande verksamhetsåret. Lika viktigt är att följa utvecklingen när det gäller litteratur, film, konst och teater som speglar Europas omvandling, dess inre spänningar och dess förhållande till andra kontinenter Det finns all anledning att se positivt på förutsättningarna för den kommandeverksamheten.

Under årsmötesförhandlingarna höll Jan Carlsson i ordförandeklubban och Ingmarie Froman var mötessekreterare.

Text och bild: Owe Ivarsson