Svenska och Danska Europarörelserna i Sydsvenskans Aktuella frågor: ”Vi kräver av våra regeringar att gränskontrollerna så snart som möjligt avskaffas.”

Den 25 januari 2016 bidrog Svenska Europarörelsens ordförande Rosie Rothstein tillsammans med Danska Europarörelsens ordförande Stine Bosse till den europeiska migrationsdebatten med en debattartikel i Sydsvenskan. Budskapet var att samarbete mellan EU:s medlemsländer krävs istället för att gränserna stängs. Läs hela artikeln nedan eller direkt på Sydsvenskans hemsida.

”Vi kräver av våra regeringar att gränskontrollerna så snart som möjligt avskaffas.”

Vi vill inte återgå till ett Europa som präglas av splittring och motsättningar. Det skriver Stine Bosse och Rosie Rothstein, ordförande för danska respektive svenska Europarörelsen.

I stora drag innebär införandet av gränskontroller i EU att vi flyttas tillbaka till tiden före Berlinmurens fall. I Sverige och Danmark måste man gå längre tillbaka än så.

I över femtio år har människor kunnat röra sig fritt mellan de nordiska länderna. Det har varit av stort värde för den nordiska gemenskapen och gynnat välfärd och sysselsättning. Särskilt gäller det Öresundsregionen, där bron mellan Köpenhamn och Malmö betytt mycket för en hållbar tillväxt och invånarnas möjligheter både när det gäller den utvidgade arbetsmarknaden och kulturutbyte.

Vi som tror på samarbete och frihet från murar och andra hinder för människors rörlighet inom såväl Norden som Europa vill inte vrida klockan tillbaka. Vi vill inte återgå till ett Europa som präglas av splittring och motsättningar. Vi vill inte se en politik som hämmar såväl handelsutbyte som folkliga kontakter över nationsgränserna.

Vi beklagar att våra länder har tagit steget att begränsa den fria rörligheten, även om det har skett under speciella omständigheter. De inre gränskontrollerna är skadliga för handel och tillväxt i båda våra länder och i Europa som helhet.

Visst finns det laglig grund för inre gränskontroller enligt Schengensamarbetet, men bara i särskilda fall och under begränsad tid. Därför kräver vi av våra respektive regeringar att gränskontrollerna så snart som möjligt avskaffas.

Danmark och Sverige har under lång tid skilt sig åt när det gäller flykting- och asylpolitik. Ibland har de båda länderna framstått som varandras motpoler. Nu är det emellertid viktigt att de två regeringarna för en seriös dialog för att överbrygga motsättningarna och inte vidtar ytterligare begränsande åtgärder.

En tävling om vem som bäst kan avskräcka flyktingar vore både ovärdigt och förödande. Istället bör Sverige och Danmark tillsammans driva på för att EU samtidigt som unionen stärker sin yttre gränskontroll etablerar lagliga vägar för asylsökande att komma till Europa. Vad som behövs är ett solidariskt mottagande där alla medlemsländer medverkar. Med en sådan politik skulle EU med över 500 miljoner medborgare klara en så omfattande flyktingström som den under förra året. Men istället har EU präglats av svagt ledarskap, oenighet och oreda.

Det europeiska projektet bygger på gemensamma värderingar som respekt för mänskliga rättigheter, frihet, jämlikhet och solidaritet. Dessa värden utmanas nu inte bara genom den förda flyktingpolitiken, utan också av regeringar inom EU som öppet säger sig stå för en annan väg. Som Europavänner kan vi inte acceptera en sådan utveckling.

Medlemsländerna bör istället för att stänga sina gränser stödja och samarbeta kring EU-kommissionens förslag för att lösa utmaningarna tillsammans. Vi uppmanar våra regeringar att driva på, gärna tillsammans med Tyskland, så att alla medlemsländer är med och tar ansvar för en human flyktingpolitik.

Stine Bosse

Rosie Rothstein

SKRIBENTERStine Bosse är ordförande i danska Europarörelsen.

Rosie Rothstein är ordförande i svenska Europarörelsen.