Årsmöte

Välkomna på Svenska Europarörelsens årsmöte.
Henrik Brors, frilansjournalist, tidigare EU-korrespondent i Bryssel, inleder och talar över ämnet: Efter EU-toppmötet, har Storbritannien en framtid i EU?
Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Tid: 25 februari 2016 kl. 17.30 – 20.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Förslag till agenda

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötesordförande
4) val av mötessekreterare
5) val av två protokolljusterare
6) styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
7) ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
8) revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
9) ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
10) verksamhetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
11) budget för tiden fram till nästa årsmöte
12) fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
13) val av ordförande för två år
14) val av övriga styrelseledamöter på växelvis två eller ett år
15) val av revisor på två år samt revisorssuppleant på ett år
16) val av valberedning samt sammankallande på två år
17) motionsbehandling från enskild medlem eller medlemsförening
18) övriga frågor
19) årsmötets avslutande.