På TRÄFFPU2014-05-15 18.10.37NKT EUROPA den 15 maj 2014 berättade Stefan Fölster, nationalekonom, chef för Reforminstitutet och adjungerad professor vid KTH, om sin och Fredrik Erixons bok Vad har EU gjort för Sverige (med stora bokstäver) – och vad har Sverige gjort för EU? (i litet mindre bokstäver och annan färg). Det är nog också så som Stefan Fölster medgav att det är lättare att göra en utvärdering av vad EU gjort för vårt land än det är att slå fast vad Sverige bidragit med eller gjort för EU. Val av stilstorlek och rot var ingen tillfällighet. De resultat som Stefan Fölster och Fredrik Erixon presenterat i sin bok bygger på en jämförelse med den studie avseende samhällsekonomiska konsekvenser som presenterades inför folkomröstningen 1994. Andra studier vid den tiden sökte analysera konsekvenser för välfärden, jämställdheten och utrikespolitiken; en jämförelse med resultaten från dessa studier tas inte upp boken även om Stefan Fölster i sin presentation under kvällen snuddade vid till exempel utvecklingen av den sociala välfärden och jämställdheten mellan kvinnor och män.

En slutsats som författarna drar är att konsekvensutredningen, som dåvarande finansminister Anne Wibble tillsatte år 1993, i stor utsträckning träffat rätt i sina förutsägelser. Dock kunde Stefan Fölster poängtera att den befarade ökningen i dödlighet till följd av alkoholskador inte inträffat trots att prognosen avseende en ökad alkoholkonsumtion slagit in. Reallöneökningen har blivit större än vad man trodde skulle bli fallet och livsmedelspriserna har sjunkit. Lönespridningen i arbetar- och tjänstemannaled har heller inte ökat på det sätt som man pratade om skulle bli en följd av ett medlemskap i EG/EU. Ett resultat i övrigt som Stefan Fölster gärna framhåller är att medlemsavgiften för svensk del blivit betydligt mycket mindre än vad konsekvensutredningen beräknade.

Efter Stefan Fölsters inledning blev det en livlig frågestund. Det kom frågor om metodval och frågor kring konsekvenser av EU-medlemskap gentemot följder av andra trender och utvecklingstendenser men också om de mer allmänna funderingar som funnits inför medlemskapet avseende Sveriges inflytande och de farhågor som då fanns på Nej-sidan avseende en förlorad handlingsfrihet, ett förlorat oberoende och en minskad insyn men som kontrades på Ja-sidan med en tilltro på ökat inflytande i samhällsutvecklingen med ett medlemskap. Detta är frågor som bland annat diskuteras i den bok som Anders Elgemyr och Ewa Hedlund skrev i mitten av 90-talet med titeln JA eller NEJ till EU.

Kvällen inleddes före Stefan Fölsters presentation med ett YouTube-avsnitt kallat ”What has Europe ever done for you?”. Efter presentationen avslutades kvällen med vittnesmål om att det finns stora och viktiga områden där Sverige gjort viktiga insatser och som säkert kommer att framhållas i framtiden, såsom en ökad öppenhet och insyn i beslut och beslutsprocesser liksom Sveriges engagemang för frirörlighet och utvidgning av EU – the big bang år 2004 då tio nya stater upptogs i medlemskretsen.

Vid tangenterna en under träffpunktskvällen vilt kraxande och pipande samtalsledare till följd av ’tappad röst’ som tackar för rikt och livligt deltagande från engagerad talare och intresserad publik.

Margit Wallstén

 

Se fler bilder från seminariet på vår Facebook-sida.