Lika men ändå inte – rundabordssamtal mellan franska Eurocapitales och Svenska Europarörelsen

unnamed (8)Finns det en gemensam säkerhetspolitik i EU? Vilka säkerpolitiska hot finns det mot Sverige och Frankrike? Vilka likheter och skillnader finns det mellan Sveriges och Frankrikes migrationspolitik? Vad betyder försvarspolitik i Sverige och Frankrike? Hur kan vi sätta in allt detta i ett europeiskt perspektiv? Under rundabordssamtalet med franska Eurocapitales den 6 juni diskuterade medlemmar i Europarörelsen säkerhetspolitik, försvarspolitik och migrationspolitik i Sverige, Frankrike och EU.

Medan Ryssland i nuläget utgör ett stort säkerhetspolitiskt hot mot Sverige, är det snarare energi, migration och terrorism som ses som ett hot i Frankrike. Solidaritetskonceptet som var en grundsten när EU bildades, håller långsamt på att försvinna, menade Irina Boulin-Ghica från Eurocapitales. Europarörelsens före detta ordförande Ewa Hedlund inflikade att de enda gångerna EU har lyckats samla sig och agera gemensamt har varit när EU har haft externa hot mot sig. Europarörelsens vice ordförande Tommy Svensson berättade att det är en pågående debatt om Sveriges neutralitet. Både i och utanför Sverige tror folk att Sverige har en alliansfri politik, men i verkligheten har vi en politik som är mer allierad än vi tror, menade Svensson.

Medan Frankrike de senaste 10 åren har infört en mer restriktiv migrationspolitik och är negativ till en gemensam asylpolitik i EU, har Sverige öppnat sina gränser med bland annat en mer liberal arbetskraftsinvandringspolitik och är positiv till en mer solidarisk asylpolitik i EU. Migrationen till Frankrike är främst ekonomisk, betonade Eurocapitales ordförande Jean-Paul Douget. På grund av kriget i Syrien har Sverige just nu många asylsökande, men för några år sedan var det fler som sökte sig till Sverige för att arbeta än för att ansöka om asyl, påpekade Europarörelsens Anna Horgby.

Vad vill EU, som spenderar mindre och mindre på försvaret, ha för försvarspolitik? Jean-Claude Houdoin från Eurocapitales förklarade att Frankrike försöker att samarbeta med europeiska partners, men att de ofta agerar själva eller i samarbete med endast ett fåtal partners, såsom i Mali. Europarörelsens Ewa Hedlund menade att det inte finns någon gemensam försvarspolitik i EU och berättade att vi i Sverige inte pratar om försvarspolitik utan om ett möjligt NATO-medlemskap.

Det är tydligt att möjligheterna, förutsättningarna och utmaningarna i Sverige och Frankrike skiljer sig åt på dessa punkter. Detta innebär dock inte att vi inte kan agera inom EU:s ramar. Europarörelsen kommer med intresse att följa utvecklingen inom de säkerhets-, migrations- och försvarspolitiska områdena i de europeiska länderna och i EU.

Se fler bilder från rundabordssamtalet här.

STRINDBERG OCH EUROPA: Jubileumsåret går av stapeln

Ett enormt författarskap komprimerat till en dryg en och en halv timme. August Strindbergs liv och litterära gärning, med särskilt fokus på dennes magnetiska för att inte säga exil-artade förhållande till kontinenten, var temat när Europarörelsen i Stockholm höll seminariet STRINDBERG OCH EUROPA på Europahuset i Stockholm den 9 februari. Anledning: den 14 maj i år har ett helt sekel passerat sedan den svenske litteratören par excellence gick ur tiden. Seminariet var också ett sätt att konkretisera relationen Sverige-Europa i allmänhet och svensk kultur ur europeisk synvinkel i synnerhet. Två fullödiga och kunskapshöjande föredrag, i vilka nyckelordet Europa förekom med jämna mellanrum, gavs – Strindbergkännaren Kurt Bäckström stod för biografin, följt av litteraturvetaren Thomas Sjösvärds teoretiska närläsningar av utvalda dramatiska Strindbergtexter skrivna efter infernokrisen (Till Damaskus, Den starkare och Stora landsvägen).

Äkta europé. För Bäckström råder det ingen tvekan om att Strindberg var europé med ständiga ambitioner att både skildra och färdas omkring i Europa. Strindberg hade till och med tankar på att metodiskt och antropologiskt beskriva det europeiska tillståndet. Han fantiserade om att skildra Europa som något exotiskt. Att dessa drömmar inte blev av är en annan sak; men likväl lyckades han med sin prosa, essäistik och dramatik fånga in mycket av den rådande europeiska andan kring förra sekelskiftet. Och självklart var han mottaglig för alla influenser som florerade – Rousseau, Nietzsche, Schopenhauer med flera.

Europé utanför en idéhistorisk kontext blev han först efter Röda rummet (1879) då han mer eller mindre såg sig tvungen att bege sig ut på resande fot med frun Siri von Essen och barnen Karin och Greta, först till Grez, sedan till Paris och Schweiz. Yttrandefriheten i Sverige såg lite annorlunda ut då. Mellan 1883 och 1889 var han en veritabel europé, liksom mellan 1893 och 1898 (då han återvände hem och bosatte sig på Östermalm) – med en rad olika hemvister på kontinenten. Visserligen bodde Strindberg i Ystad under infernoåren (1894-96), men referenspunkterna låg utanför Sverige, i synnerhet efter att han gift sig med österrikiskan Frida Uhl några år efter skilsmässan från Siri. Berlin kom att bli en fast punkt i tillvaron, vinkällaren Zum schwarzen Ferkel (svarta svinet) ett socialt nav och England såg han som ett potentiellt resmål.

All denna effektiva tid utanför Sverige märks i Strindbergs produktion, konstigt vore annat, men det som Bäckström poängterar så väl gick i motsatt riktning, nämligen de detaljrika sverigeskildringarna skrivna i främmande land: Fröken Julie i Danmark till exempel, Hemsöborna i Tyskland. Kosmopoliten Strindberg hade alltså ett gudabenådat fotografiskt minne från sitt Sverige och stockholmska skärgård – eller snarare, ett starkt emotionellt minne trots mångårig vistelse utomlands.

Äkta dramatiker. Jämsides med många samtida europiska dramatiker var Strindberg omdanande, en förnyare av det förmodernistiska dramatiska språket. Den dynamiska och experimentella teaterscenen i metropoler som Dublin, London, Paris och Berlin vid slutet av 1800-talet, fonden för Sjösvärds analys, hade ett stort inflytande på Strindberg. Han följde utvecklingen noga och efter föredraget kan man konstatera att Europa följde hans intellektuella och estetiska bana med liknande fascination. Värt att komma ihåg är att Strindberg för omvärlden idag är sedd som dramatiker, inklusive här i Europa. Hans dramaturgiska framåtskridande var dock inte ett definitivt brott mot tidigare uttryckssätt, snarare en naturlig och gradvis förändring till en mer reducerad språklig ekonomi. Förutom att stå för banbrytande trender i exempelvis Fröken Julie, låg ekonomin som Sjösvärd betonar också bakom vissa metafysiska inslag i hans senare verk. Pjäser som Till Damaskus (1904) uppvisar tack vare denna sparsamhet två verklighetsplan, en materiell värld vid sidan av en religiös, ofta på ett mystiskt manér i vilket drömmar, allegorier, religiösa anspelningar luckrar upp tid-och-rum-bestämmelserna. Med dessa metaeffekter placerar Sjösvärd in honom i en övergripande europeisk kontext.

Emfasen var Strindberg och Europa. En sann europé med blicken mot Sverige.

Text: Allan Persson